TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. „Gimiau.lt“ priklausantis The Birth Poster AB (Įm. kodas 556969-0646, Engelbrekts kyrkogata 7B, 114 26 Stockholm, Sweden) (toliau – Pardavėjas) internetinėje parduotuvėje (toliau – Parduotuvė) prekyba vykdo vadovaujantis „Gimiau.lt“ prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), jas patvirtinus Pirkėjui (taisyklės įsigalioja patvirtinus užsakymą – paspaudus “apmokėti”), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „Gimiau.lt“ elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Asmens duomenų apsaugą apibrėžia Privatumo Politika
2.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių tiekimo ir pristatymo ar kitas su Kliento užsakymu susijusias paslaugas.

3. Pirkėjo įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve.
3.3. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.
3.4. Pirkėjas, pastebėjęs, kad užsakymo formoje klaidingai nurodė prekę, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją. Jeigu Pirkėjas klaidą pastebi iki elektroninio laiško, patvirtinančio prekių išsiuntimą, gavimo, Pirkėjas apie tai nedelsdamas praneša Pardavėjui.
3.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant bet ne vėliau kaip per 1 dieną informuoti apie tai Pardavėją.
3.6. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo pardavimo taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės

4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Pirkimo pardavimo taisyklių 3 punkte nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve arba atšaukti pirkėjo užsakymus.
4.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
4.3 Pardavėjas pasilieka teisę keisti Parduotuvėje pateiktų prekių kainas, kiekius, dydžius ar kitą informaciją susijusią su Prekėmis.
4.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas – fizinis asmuo, pasirinkęs numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 2 (dvi) dienas.
4.5. Pardavėjas turi teisę pirkėją informuoti el. paštu apie specialias akcijas, naujienas jei pirkėjas pažymėjo “Užsakyti Naujienlaiškį”. Pirkėjas gali bet kada atsisakyti naujienų.
4.6. Pardavėjas turi teisę pirkėją informuoti „Facebook Messenger“ platformoje apie specialias akcijas, naujienas jei pirkėjas pažymėjo “Noriu gauti akcijas”. Pirkėjas gali bet kada atsisakyti naujienų.

5. Pardavėjo įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinio prekybos centro registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.
5.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 8 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.
5.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

6. Pirkėjo registracija ir pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

6.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) patvirtina Pardavėjui (perkant prekes pažymėjus varnele jog sutinkate su „Gimiau.lt“ taisyklėmis) ir patvirtina užsakymą. Apie teisingą pateiktą ir patvirtintą užsakymą Pirkėjas yra informuojamas el. paštu, kurį nurodė užsakymo formoje.
6.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje. Registruotas Pirkėjas turi galimybę prisijungęs prie Internetinės parduotuvės sistemos matyti pirkimo istoriją. Neregistruotas pirkėjas tokios galimybės neturi.

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
7.1.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą, perveda pinigus į „Gimiau.lt“ nurodytą banko sąskaitą. Arba Pirkėjas prisijungia prie savo el. bankininkystės ir atlieka pavedimą užsakymo patvirtinimo formoje nurodytais rekvizitais.
7.1.2. Apmokėjimas internetine bankininkyste – tai atsiskaitymo būdas, kai Pirkėjas, pasirinkęs vieną iš siūlomų internetinių banko svetainių, yra nukreipiamas į automatiškai suformuotą mokėjimo pavedimą internetinėje bankininkystėje. Pirkėjas įsitikinęs, kad pateikta informacija yra teisinga, apmoka užsakymą.
7.1.3 Apmokėjimas mokėjimo kortele – užsakymas apmokamas, Pirkėjui pateikus mokėjimo kortelės duomenis.
7.1.4. Apmokėjimas mobiliąja pinigine – užsakymas apmokamas, nuskaičius QR kodą su mobiliosios piniginės programėle.
7.2. Atsiskaitydamas 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3, 7.1.4 punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

8. Prekių pristatymas, grąžinimas, kokybės garantija

8.1. Pirkėjas, pirkdamas prekes internetinėje parduotuvėje Gimiau.lt, įsipareigoja vadovautis nurodytais punktais, aprašytais skiltyje: Pristatymas ir gražinimas
8.2. Pardavėjas, parduodamas prekes internetinėje parduotuvėje Gimiau.lt, įsipareigoja vadovautis nurodytais punktais, aprašytais skiltyje: Pristatymas ir gražinimas

9. Šalių atsakomybė

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
9.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.3. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
9.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

10. Kitos nuostatos

10.1. Griežtai draudžiama be parduotuvės raštiško leidimo / sutikimo kopijuoti ar kitaip platinti „Gimiau.lt“ esančią informaciją, nuotraukas.
10.2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
10.3. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
10.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.